Welkom bij DE-Centrale Loenen

DE-centrale Loenen

Wat is DE-centrale?

DE-centrale is een virtuele energiecentrale. Van oudsher zijn we gewend aan grote energiecentrales die met behulp van gas en kolen stroom opwekken. Een virtuele centrale bestaat uit heel veel kleine centrales (zonnepanelen, windmolens, biogas, waterkracht) die samen net zoveel stroom kunnen opwekken als één grote centrale.

Werking van DE-centrale:

DE-centrale, eigenlijk een slim energiemanagementsysteem, brengt in Loenen vraag en aanbod van stroom bij elkaar. Als je zonnepanelen hebt, zijn er situaties waarin je meer produceert dan je gebruikt. Dat is nu nog geen probleem omdat je dit terug kunt verkopen, salderen, aan het energiebedrijf. Deze regeling blijf echter niet voortbestaan. In de toekomst kan het zo zijn dat je voor de stroom die je teruglevert aan het net niets meer krijgt of zelfs moet betalen voor teruglevering. Het is dan voordelig als je die stroom tegen een betere prijs aan iemand in Loenen kunt leveren.

Smart Grid

Als alle daken in Loenen vol worden gelegd met zonnepanelen zal in de zomer heel veel
stroom worden geproduceerd die wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. In de winter wordt er juist veel elektriciteit van het net afgenomen. Dit zet het elektriciteitsnet onder druk, bij te grote pieken van vraag of aanbod loopt het net (grid) vast. Netwerkbeheerder Liander, probeert deze ontwikkeling met een Smart Grid (slim energiesysteem) in goede banen te leiden. Ook wordt gekeken naar alternatieve opslagmethoden zoals bijvoorbeeld de accu van elektrische auto’s en batterijen die kunnen worden ingeschakeld als de zon niet schijnt. Ook slimme apparaten die zichzelf inschakelen als de zon schijnt en uitschakelen als de zon niet schijnt, helpen mee om pieken te voorkomen.

Maatschappelijk voordeel

Netwerkbeheerders investeren jaarlijks 2 tot 3 miljard euro in de verbeteringen van het
energienetwerk. Door het groeiend gebruik van zelfopgewekte energie moeten deze netwerken steeds robuuster worden. De investeringskosten worden dan steeds hoger.
Deze kosten zien wij als gebruiker terug in onze energienota. Op dit moment kunnen we dit probleem nog niet helemaal oplossen, ook niet met de virtuele energiecentrale, daarvoor is het verschil in zonne-uren tussen zomer en winter te groot. Met de opkomst van nieuwe technologie is dit in de toekomst misschien wel mogelijk.

De EARN-E

In het CVVP-project gebruiken we het apparaatje EARN-E met een bijbehorende app om de deelnemers aan de cVPP alvast inzicht te geven in hun energieverbruik en vertrouwd te maken met het idee van het sturen van energieverbruik. Deze laatste functie, het Energie Management Systeem, wordt aanvullend ontwikkeld en uitgerold en is het hart van de cVPP. Deze plug je eenvoudig in op je slimme meter. Hiermee kun je op ieder moment van de dag je energieverbruik bekijken. Zo krijg je meer inzicht in grote energieverbruikers maar ook op ‘sluipverbruik’.

Earn-e
INTERREG NORTH-WEST EUROPA

Europese subsidie

Voor de ontwikkeling van de cVVP heeft Interreg North-West Europa, de Europese organisatie die gaat over het stimuleren van duurzame en innovatieve projecten, een subsidie van 850.000 euro beschikbaar gesteld. Naast Loenen zal ook in België en Ierland aan het project worden gewerkt waarbij kennis en ervaring worden gedeeld. Het project loopt van 19 september 2017 tot 20 september 2020. Aan het eind van deze periode moet er model virtuele energiecentrale zijn die kan worden uitgerold naar andere gebieden en steden. Naast een Europese subsidie draagt ook de Provincie Gelderland financieel bij aan de uitvoering van de plannen.
MEER INFORMATIE OVER INTERREG →

FAQ – Veelgestelde vragen

1.cVPP PROJECT

Een Virtual Power Plant is, zoals de naam al zegt, een virtuele elektriciteitscentrale. De elektriciteitscentrale bestaat uit meerdere aan elkaar gekoppelde kleine duurzame energiebronnen (meestal zonnepanelen) en verbruikers (meestal huishoudens) door middel van een energiemanagementsysteem (EMS). Het EMS maakt de opwek en het verbruik inzichtelijk en ook beïnvloedbaar. Het bewust beïnvloeden van verbruik en opwek leidt tot een andere netbelasting. Dit heeft voordelen voor het energiesysteem en heet “flexibiliteit”. Deze flexibiliteit van (de deelnemers van) de VPP kan voor verschillende activiteiten ingezet worden. Bijvoorbeeld het centraal aanbieden aan een netbeheerder om overbelasting van netten te voorkomen. De “c” van cVPP staat voor ‘community’ (de gemeenschap, u dus) die bepaalt hoe het EMS wordt gebruikt: welke waarden vindt de community belangrijk en voor welke activiteiten wordt de flexibiliteit ingezet

Er komt steeds meer duurzame opwek (zon, wind) en we gaan energie anders gebruiken (van het aardgas af). Dit zijn allemaal positieve ontwikkelingen, maar ze brengen ook een aantal uitdagingen met zich mee. De bestaande infrastructuur moet bijvoorbeeld rigoureus aangepast worden om de veranderende vraag en het wispelturige aanbod op te vangen. Deze aanpassingen vergen grote financiële investeringen, maar ook investeringen in tijd (schaarse technici) en grondstoffen. Een Virtual Power Plant (VPP) kan ervoor zorgen dat deze uitdagingen voor een deel weggenomen worden. Daarnaast geeft een VPP ook de mogelijkheid om meer controle te krijgen over (de herkomst van) het energieverbruik (energiebesparing), kunnen er financiële voordelen behaald worden en geeft het de kans de gemeenschap te versterken. Naast bovenstaande redenen is het ook gewoon leuk en leerzaam en doet u mee aan dit innovatieve project over het energiesysteem van de (nabije) toekomst. Naar verwachting wordt het, met alle lokale duurzame bronnen, namelijk steeds meer op deze manier ingericht. Ook met levering van consument naar consument: we worden “prosumer” (producent én consument). U heeft de kans om mee te doen met deze innovatie zodat we met z’n allen kunnen leren.  

Er wordt een klein kastje (de gateway) in de meterkast geïnstalleerd welke aangesloten is op het internet (waarschijnlijk via uw modem) en de slimme meter (het projectteam is met Liander in gesprek om iedereen te voorzien van een slimme meter). De gateway communiceert met een centraal softwareplatform waar op basis van weersvoorspellingen, energieprijzen en slimme algoritmes keuzes worden gemaakt om flexibiliteit in te zetten. Hier merkt u verder niets van. U krijgt de beschikking over een uitgebreid “dashboard” op uw telefoon, pc of tablet, waarmee u uw elektriciteitsverbruik nauwkeurig kunt volgen, inzicht heeft in de adviezen/keuzes van de cVPP en daardoor op de juiste momenten (bij veel lokale opwek) uw apparatuur (wasmachine, boiler etc) kunt aan/uit -zetten en bedienen. In een later stadium kan het aan- en uitschakelen worden geautomatiseerd met mogelijk een extra hardware module per apparaat.

De kosten voor het ontwikkelen van de software en het plaatsen van de apparatuur voor de eerste 100 deelnemers worden betaald uit het Interreg project “community-based Virtual Power Plant” wat Duurzaam Loenen beheert. Dit project duurt in principe tot juni 2020, maar er zijn mogelijkheden tot een vervolg. De Energie Coöperatie Loenen U.A. (ECL) is onder andere opgericht om de cVPP te gaan beheren. De leden van de coöperatie bepalen vervolgens hoe er verder met de cVPP wordt omgegaan. Het softwaresysteem en de apparatuur blijven in eigendom van de ECL.

Nee, behalve het stroomverbruik van het dataloggertje (naar verwachting niet meer dan €10 per jaar) zijn er verder geen kosten. Wanneer er apparaten aangestuurd worden en er daardoor een efficiëntie vermindering optreedt, zal, afhankelijk van de gekozen activiteit en waarde, deze gecompenseerd moeten worden door de verkoop van de flexibiliteit óf wordt er gekozen voor de ecologische waarde van de aansturing. Dit geldt in de toekomst ook voor de inzet van (thuis)batterijen. Deze hebben namelijk stilstand en laad-/ontlaadverliezen.

Indien u zich heeft aangemeld als key-user, dan kijken wij allereerst hoeveel aanmeldingen er zijn en hoe dat past bij het beoogde aantal. Indien u wordt geselecteerd, bent u onderdeel van de testfase. Dat betekent dat we extra benieuwd zijn naar uw eerste ervaringen, en zullen we wat vaker een beroep op u (moeten) doen voor het verhelpen van storingen die zicht in deze fase meer zullen voordoen. Wellicht kan u die zelf, als key-user, verhelpen via onze aanwijzingen, of wij komen langs. Het zal dus iets meer tijd en aandacht vragen dan in de normale operationele fase.

Tijdens de installatie van de gateway wordt verwacht dat u thuis bent om de monteur binnen te laten. Daarna zullen we u zo veel mogelijk met rust laten, maar af en toe zullen we u benaderen om bijvoorbeeld uw ervaringen te delen met ons. Dit kan via een enquête, een workshop of anderszins. Het zal kunnen voorkomen dat de gateway een storing heeft. Dit komt wel eens voor als bijvoorbeeld de modem wordt vervangen. In eerste instantie zullen we u vragen om de verbinding weer te herstellen, maar als dit niet op afstand lukt zullen we langs komen om de storing op te lossen.

Nee, dat is niet nodig. Het kan wel interessant zijn om een leverancier te nemen die flexibele uurtarieven biedt. Daar zijn er nog maar weinig van. Misschien gaat de ECL daar later ook een voorstel voor doen. Zie ook vraag 1.10.

Het projectteam is zich ervan bewust dat er gebruik wordt gemaakt van privacy gevoelige data zoals persoonsgegevens en verbruiksdata. Het systeem wordt zo ontworpen dat deze data zo veel mogelijk in huis blijft. De data die wel naar buiten gaat zal versleuteld verstuurd worden. De partijen die deze data verwerken (welke dit zijn staat aangegeven in de deelnemersovereenkomst) werken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunt u te allen tijde opvragen welke data er over uw huishouden wordt verzameld en hoe daar mee wordt omgegaan.

Wanneer u mee doet met de cVPP wordt het aantrekkelijk om een elektriciteitscontract af te sluiten met uurlijkse variabele elektriciteitstarieven. De cVPP zal u helpen om zo veel mogelijk verbruik te verplaatsen naar de momenten waarop de prijzen laag zijn. Wanneer het systeem niet goed werkt of uw verbruik kan niet verplaatst worden naar deze momenten, dan kan het zijn dat uw kosten juist stijgen. Het is echter niet verplicht om een nieuw elektriciteitscontract af te sluiten én er zal op het dashboard, voor degenen die geen variabele tarieven hebben, inzicht komen in het voordeel wat u had kunnen hebben op basis van uw historische verbruik.

Zeker! U krijgt inzicht in uw elektrisch verbruik en ziet wat er in het dorp (de cVPP deelnemers) wordt opgewekt en gebruikt. We denken dat het u ook kan helpen aan energiebesparing te doen door meer inzicht. En het is interessant en leuk.

Uiteraard kan dat, we halen de apparatuur dan weer weg. We hopen natuurlijk dat u wel mee blijft doen onder het motto “het is vrijwillig maar niet vrijblijvend”.

De voorwaarden staan in bijgaande Deelnemersovereenkomst. Deze dient u te tekenen op het moment dat u de Earn-E ontvangt. Hierin wordt geregeld hoe wat we van elkaar verwachten en hoe uw data worden beschermd. We hebben geprobeerd hem zo beknopt als mogelijk te houden.

2. APPARATUUR

De apparatuur zal vaker aan-of uit geschakeld worden, en op andere momenten dan u wellicht gewend was. Er zal overigens niet veel apparatuur in aanmerking komen voor beïnvloeding door de cVPP. We mikken nu alleen op warmtepompen en oplaadpunten voor een elektrische auto.

De uitgangspositie van de cVPP is om apparaten softwarematig aan te sturen via de poorten die de fabrikant aanbiedt. Hierdoor worden de garantievoorwaarden normaal gesproken niet geschonden. Wanneer er gekozen wordt voor een andere manier van aansturing zal dit in overleg met u gebeuren.

Het kastje (de gateway) is een normaal product en voldoet aan alle regelgeving die hierop van toepassing is (CE keur). Het krijgt zijn voeding uit de slimme meter, en heeft dus geen stopcontact nodig.

De Earn-e is een slim apparaatje wat bewoners stimuleert en helpt slimmer met hun energieverbruik om te gaan. De Earn-e is ontwikkelt voor een wijkinitiatief in Arnhem. In het project gebruiken we het apparaatje en een bijbehorende app om de deelnemers aan de cVPP alvast inzicht te geven in hun energieverbruik en vertrouwd te maken met het idee van het sturen van energieverbruik. Deze laatste functie, het Energie Management Systeem, wordt aanvullend ontwikkeld en uitgerold en is het hart van de cVPP.

Algemene vragen

Heb ik een oude of een nieuwe slimme-meter?
Om erachter te komen of u een oude of een nieuwe slimme-meter hebt. Bekijkt u de eerste 5 karakters die onder de barcode staan op uw slimme-meter.
– Op nieuwe slimme-meters  is het getal gelijk of hoger dan E0047.
– Op oude slimme-meters is het getal lager dan E0047 of geheel anders.

Wat is een RJ12 stekker?
Dit is de groene stekker waarmee EARN-E verbonden kan worden met uw slimme-meter.

Voor technische vragen

Welke app moet ik downloaden?
‘DE-centrale Loenen’ (deze nu alleen nog maar beschikbaar voor Android)
Android toestel: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loenen
Aan de iOS app wordt nog hard gewerkt.

WiFi-wachtwoord veranderd, of nieuwe router wat nu?
Heeft u een nieuwe router ontvangen van uw internetprovider of heeft u de naam en/of het wachtwoord van uw WiFi netwerk aangepast. Kijk dan of er een rood lampje brandt op de EARN-E, is dit het geval? Open de Loenen app en doorloop opnieuw het aansluitproces.

Klik hierbij op de button ‘Ik zie een blauw lampje’ (ook als er een rood lampje brand).

Brand er ander kleur lampje op de EARN-E lees dan bij kleurcodes wat dit betekent.

Wat betekend de kleur van het lampje op de EARN-E?
Blauw > EARN-E is in ‘setup mode’ u kunt EARN-E nu verbinden met uw huisnetwerk.
Groen > EARN-E is goed verbonden met uw WiFi-netwerk thuis en leest de slimme meter goed uit.
Paars > EARN-E is goed verbonden met uw WiFi-netwerk thuis maar leest de slimme meter niet goed uit. Stuur aub. een mail naar vraagdecentrale@duurzaamloenen.nl met daarin uw type slimme-meter.
Rood > EARN-E is niet verbonden met uw WiFi-netwerk. Om EARN-E opnieuw te verbinden open de ‘DE-centrale Loenen’ app en doorloop opnieuw het aansluitproces.
Klik hierbij op de button ‘Ik zie een blauw lampje’ (ook als er een rood lampje brand).
Oranje > EARN-E wordt geüpdatet naar de nieuwste versie firmware ivm. beveiliging.
Wit > EARN-E heeft een voedingsprobleem. Haal EARN-E uit de P1-Poort en uit het stopcontact en verbind opnieuw. Eerst met het stopcontact dan pas de P1-Poort.
Knipperend rood > EARN-E heeft een voedingsprobleem. Haal EARN-E uit de P1-Poort en steek deze terug in de P1-Poort.

Problemen met aansluiten

Heeft u problemen met het aansluiten van uw EARN-E?

Volgorde van verbinden, oude slimme meter
Het is belangrijk om EARN-E eerst te voorzien van stroom, dit kan met de bijgeleverde micro-usb kabel. Er verschijnt nu een blauw lampje. Steek vervolgens de RJ12-stekker in de P1-Poort van uw slimme-meter.

Ook al heeft u een nieuw type slimme meter, dan is het verstandig de EARN_E toch via een adapter van stroom te voorzien voordat u het installatieproces start en de adapter ook aangesloten te laten. Het is gebleken dat bij een update van de EARN-E, de stroomvraag groter is dan de slimme meter kan leveren, met mogelijk een storing tot gevolg.

Komt u er niet uit? Neem dan contact met vraagdecentrale@duurzaamloenen.nl.  Om u goed van dienst te kunnen zijn, ontvangen wij naast uw contactgegevens graag antwoord op de volgende vragen:
– Welke kleur lampje brandt er op de EARN-E?
– Welk type slimme meter hebt u?
– Welk merk + type smartphone hebt u?
– Welk versie van het besturingssysteem draait er op uw telefoon?

 Er knippert een rood lampje op EARN-E
Lees onder het kopje ‘Algemene vragen’ of u een oude of nieuwe slimme meter hebt.
Als u een nieuwe slimme-meter hebt werkt EARN-E zonder netvoeding. Verbindt u EARN-E voor de eerste keer dan moet het batterijtje 10 seconden opladen.

Steek de RJ12 stekker in de P1-Poort laat hem 10 seconden opladen en haal hem uit de P1-Poort. Als u hem er gelijk weer insteekt zult u zien dat er een blauw lampje gaat branden, EARN-E is er klaar om aangesloten te worden!

 

3. OVERIGE VRAGEN

Als het systeem niet werkt neem dan contact op met: volgt na keuze leverancier van het systeem. Overigens, als het cVPP systeem niet werkt, heeft u nog wel gewoon stroom. Dit zijn gescheiden zaken (of er moet een algemene stroomuitval zijn).

De Energie Coöperatie Loenen U.A. (ECL) is opgericht binnen dit project om tegen het einde van dit project de cVPP te gaan beheren, zodat er continuïteit blijft. De leden van ECL bepalen vervolgens hoe het verder gaat met de cVPP. Daarnaast zal ECL. Net als andere energiecoöperaties, duurzame projecten gaan ontwikkelen en diensten aan haar leden leveren, waaronder stroomverkoop.

Ja dat kan, sterker nog: de eerste 100 deelnemers aan de cVPP kunnen gratis lid worden van de coöperatie. Hiermee kunnen ze invloed uitoefenen hoe de cVPP moet worden aangestuurd en wat er met de eventuele opbrengsten moet gebeuren. Dat vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering.

Hierbij wordt op jaarbasis uw zon-PV productie afgetrokken van uw elektriciteitsverbruik tegen hetzelfde tarief. Wat u eventueel meer produceert dan u verbruikt wordt tegen een lager tarief vergoed. De salderingsregeling staat onder druk, maar is vooralsnog verlengd tot en met 2023.

“FIETS” is een manier om ontwikkelingen of investeringen te wegen op de gebieden Financieel, Institutioneel, Ecologisch/Economisch, Technisch en Sociaal. In het cVPP project hebben we dit kader gebruikt om de verschillende waarden van de “community” onder te brengen.

neem contact op

Contactgegevens

U kunt DE-Centrale bereiken via onderstaande contactgegevens.

E-mailadres

info@ecloenen.nl

contactinformatie

Contactformulier De-Centrale

Aanvraag EARN-E vanuit cVPP project

Loenen Energie maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, personaliseren en te verbeteren. Door gebruik te maken van onze website stemt u hier mee in. Kijkt u voor meer informatie in onze Privacy Statement.